Valstybes pletros programa

Investicijų projekto atrankos atrankos Nr. Į Vyriausybės ketvirtadienio posėdžio darbotvarkę įtrauktame Kultūros ministerijos parengtame siūlyme naikinti programą numatyta, kad naują Regionų kultūros plėtros programą kultūros ministro patvirtinta darbo grupė turėtų parengti iki metų gruodžio 1 dienos. Štai kodėl būtina kruopščiai apsvarstyti ir organizuoti mechanizmus, kurie leistų tokius dalykus prikabinti. LR ir ES teisės aktus, reglamentuojančius aviacinę veiklą; 6. Apie autorių programãvimas, indikatyvinis netiesioginis valstybės ekonominės ir socialinės plėtros planavimas rinkos ekonomikos ir mišriosios ekonomikos šalyse kaip vienas valstybės strateginio planavimo metodų taikomas kartu su ekonominiu prognozavimu ir matematiniu programavimu. Ne vertingo nario dydis Visi pirmiau išvardyti netiesioginiai veiksniai gali padėti atkurti incidento vaizdą.

Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, kitų juridinių asmenų prašymų skirti Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, lėšų, taip pat lėšų pagal savivaldybių kelių reikmėms finansuoti patvirtintas programas ir nenumatytais vietinės reikšmės kelių gatvių tinklo plėtojimo ir funkcionavimo užtikrinimo atvejais teikimo ir vertinimo tvarkos aprašas toliau — tvarkos aprašas nustato reikalavimus valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, kitų juridinių asmenų toliau — institucijos teikiamiems prašymams skirti Kelių priežiūros ir plėtros programos toliau — Programa lėšų ir jų vertinimo tvarką.

Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos investicijų įstatymu, Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės m. Šiame tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos investicijų įstatyme, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatyme, Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės m.

Nacionalinių plėtros programų rengimas ir vertinimas

Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, lėšos, taip pat lėšos pagal savivaldybių kelių reikmėms finansuoti patvirtintas programas ir nenumatytais vietinės reikšmės kelių gatvių tinklo plėtojimo ir funkcionavimo užtikrinimo atvejais toliau — Programos lėšosskirtos vietinės reikšmės keliams, keliams gatvėms ir jų statiniams statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti — ilgalaikiam materialiajam turtui sukurti ar jo vertei padidinti toliau — kapitalo investicijosyra įtraukiamos į atitinkamų metų valstybės investicijų programą, todėl turi būti planuojamos, naudojamos ir apskaitomos teisės aktų nustatyta tvarka.

Institucijos, prieš teikdamos prašymą kapitalo investicijoms gauti, parengia finansiškai ekonomiškaitechniškai ir socialiai pagrindžiantį investavimo tikslus dokumentą, nurodantį projektui įgyvendinti reikalingas lėšas ir finansavimo šaltinius ir terminus toliau — investicijų projektas.

valstybes pletros programa

Investicijų projektus planuoja ir rengia institucijos, kurių įstatymais ir kitais teisės aktais suteiktiems įgaliojimams vykdyti, strateginiuose planavimo dokumentuose nustatytiems rezultatams pasiekti, taip pat viešojo administravimo funkcijoms atlikti reikia sukurti ilgalaikį materialųjį turtą arba padidinti jo vertę.

Institucijos, atrinkdamos investicijų projektus, kuriuos numato teikti finansuoti Programos lėšomis įtraukiant į tam tikrų metų kapitalo investicijų programą, turi iš anksto sistemingai ir objektyviai įvertinti planuojamo įgyvendinti, įgyvendinamo ar baigto įgyvendinti investicijų projekto tinkamumą, rezultatyvumą, efektyvumą ir naudingumą.

Ne vertingo nario dydis Visi pirmiau išvardyti netiesioginiai veiksniai gali padėti atkurti incidento vaizdą. Kitaip tariant, teismo medicinos medicina yra įrodymų, reikalingų ikiteisminio tyrimo metu, šaltinis. Mechanizmo, skirto tolygiai paskirstyti išteklius, kad būtų išvengta jų trūkumo ar pertekliaus, sukūrimas. Netiesiogiai - kai reikia žinoti informaciją, įrašytą žurnaluose, saugomus informaciniuose laikmenose ir ne tik. Ne mažiau sudėtinga bus suformuluoti plėtros perspektyvas tikslingam ir efektyviam turimų ir planuojamų gauti finansinių, materialinių ir darbo išteklių panaudojimui.

Šio vertinimo tikslas — nustatyti, ar tikslinga pradėti įgyvendinti naują investicinį projektą. Šis vertinimas atliekamas pradiniame investicijų projekto planavimo etape, per kurį turi būti nustatyta: 6.

Valstybės strateginių tikslų ir finansų valdymo tobulinimas

Planuojamų įgyvendinti investicijų projektų pavadinimuose turi būti nurodoma: 7. Kapitalo investicijos negali būti investuojamos į fizinių asmenų veiklą ar privačius juridinius asmenis. Sutaupytos nepanaudotos Programos lėšos gali būti naudojamos finansuoti tik tiems investicijų projektams ar investicijų projektų įgyvendinimo programoms, jungiančioms du ir daugiau investicijų projektų, pagal kuriuos investuojama į prie vienos investavimo srities priskiriamus vienarūšius investavimo objektus ir kuriems įgyvendinti valstybės lėšos numatomos valstybės biudžeto asignavimų valdytojams, o naudos gavėjai gali būti institucijos toliau — investicijų projektų įgyvendinimo programoskuriems pagal tam tikrų metų kapitalo investicijų programą buvo skirta lėšų, arba investicijų projektai investicijų projektų įgyvendinimo programos buvo finansuojami Europos Sąjungos, kitos finansinės paramos, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Prašymai Programos lėšų kapitalo investicijoms gauti kartu su parengtais investicijų projektais teikiami Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos toliau — Kelių direkcija.

Nacionalinių plėtros programų rengimas ir vertinimas | PPP Lietuva

Institucijos, siūlydamos į planuojamų metų kapitalo investicijų programą įrašyti investicijų projektus investicijų projektų įgyvendinimo programasiki einamųjų metų gegužės 15 d. Institucija, atsižvelgdama į savo specifiką, gali pateikti ir kitą medžiagą, kuri paaiškina investicijų projekto įgyvendinimo būtinumą.

valstybes pletros programa

Iškilus specifinių su investicijų projektų dokumentų vertinimu ir arba projekto vykdymu ar institucijos veikla susijusių klausimų, institucija gali būti paprašyta pateikti papildomų dokumentų. Kelių direkcija apie klaidas, pastebėtas dokumentuose, ar trūkstamą informaciją instituciją informuoja raštu ir nurodo terminą, per kurį turi būti ištaisytos klaidos ar pateikta trūkstama informacija.

Institucija privalo atsižvelgti į pateiktas rekomendacijas ir pastabas ir patikslinti investicijų projektus per Kelių direkcijos rašte nurodytą terminą.

Nacionalinių plėtros programų rengimas ir vertinimas | Centrinė projektų valdymo agentūra

Kelių direkcija valstybes pletros programa ir apibendrina iš institucijų gautą informaciją apie investicijų projektus investicijų projektų įgyvendinimo programas ir projektų dokumentus. Išnagrinėjusi tvarkos aprašo Kelių direkcija investicijų projektams valstybes pletros programa projektų įgyvendinimo programoms vertinti sudaro investicijų projektų atrankos komisiją.

Atrenkant institucijų investicijų projektus, kurie galėtų būti įtraukti į Susisiekimo ministerijai teikiamą planuojamų metų kapitalo investicijų programos projektą, atsižvelgiama į tai, ar investicijų projektas finansuojamas ir Europos Sąjungos ar kitos finansinės paramos, ūkio subjektų lėšomis, ar valstybes pletros programa projektas vykdomas įgyvendinant Europos Sąjungos teisės aktus, kitus tarptautinius įsipareigojimus susitarimusar dėl investicijų projekto yra priimti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai sprendimai, protokoliniai pavedimaiSusisiekimo ministerijos ar Kelių direkcijos sprendimai, ar investicijų projektas yra tęstinis ir kt.

Investicijų projektai pagal atrankos kriterijus įvertinami balais valstybes pletros programa tvarkos aprašo 1 ir 2 priedai. Investicijų projektų atrankos komisija, vertindama institucijų pateiktus investicijų projektus investicijų projektų įgyvendinimo programasatsižvelgia ir į Investicijų projektų rengimui taikomų reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Valstybes pletros programa finansų ministro m.

Lietuvos Respublikos Vyriausybei patvirtinus planuojamų metų programos finansavimo lėšų naudojimo sąmatą, Vyrams varpos dydis mažėja direkcija, vadovaudamasi Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės m.

Programos lėšos kapitalo investicijoms institucijoms skiriamos: Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, lėšos ; Skyrus institucijoms Programos lėšų kapitalo investicijoms, Kelių direkcija su institucijomis sudaro finansavimo sutartis dėl Programos lėšų panaudojimo.

valstybes pletros programa

Kelių direkcija kontroliuoja, kad institucijų paraiškose nurodytos sumos apmokėti už atliktus darbus neviršytų einamiesiems biudžetiniams metams atitinkamam investicijų projektui patvirtintos patikslintos asignavimų sumos. Su institucijomis sudarytose finansavimo sutartyse dėl investicijų projekto įgyvendinimo sutarties suma negali viršyti einamųjų metų kapitalo investicijų programoje atitinkamam investicijų projektui skirtų lėšų sumos.

Kiekvieno ketvirčio pabaigoje institucijos parengia ataskaitą apie faktinį investicijų projektų investicijų projektų įgyvendinimo programų įgyvendinimą per ataskaitinį ketvirtį pagal Kelių direkcijos pateiktą formą ir iki ataskaitinio ketvirčio paskutinės darbo dienos pateikia ją Kelių direkcijai.

Jungtinių Tautų plėtros programa

Pasibaigus metams, ne vėliau kaip iki kitų metų kovo 1 d. Kelių direkcija kontroliuoja, ar kapitalo investicijų programos lėšos naudojamos pagal paskirtį, atsako už darbų kokybės priežiūros kontrolę, atlieka finansavimo sutarčių su institucijomis vykdymo priežiūrą.

valstybes pletros programa

Kelių direkcija kaupia informaciją apie tam tikrais biudžetiniais metais skirtas Programos lėšas kapitalo investicijoms pagal institucijų investicijų projektus investicijų projektų įgyvendinimo programastaip pat informaciją apie institucijų pateiktus investicijų projektus investicijų projektų įgyvendinimo programaskurie galėtų būti įtraukti į planuojamų metų kapitalo investicijų programą.

Pasikeitus einamųjų metų Programos finansavimo lėšų naudojimo sąmatai ar dėl kitų aplinkybių užsitęsus viešųjų pirkimų procedūroms, nepanaudojus dalies programos lėšų, skirtų investicijų projektams finansuoti, sutaupius lėšų, dalį einamiesiems tikslams skirtų Programos lėšų perkeliant investicijų projektams finansuoti ir kt.

#Kaimo plėtros programa

Investicijų projekto atrankos atrankos Nr. Investicijų projektas: 1. Investicijų projektas: 2.

valstybes pletros programa

Investicijų projekto atrankos atrankos Atrankos kriterijų įvertinimo aprašymas Nr. Papildomi kriterijai: 3. Investicijų projekto teisinis 20 balų suteikiama, jei investicijų projektas, reglamentavimas vykdomas įgyvendinant Europos Sąjungos teisės aktus Europos Sąjungos direktyvas ir kitus tarptautinius įsipareigojimus susitarimus.

Investicijų projekto tęstinumas 0—20 5. Investicijų projekto vertė 0—20 Atrankos kriterijų įvertinimo aprašymas sprendimai.

Valstybes pletros programos Našumo slapukai Šie slapukai leidžia apskaičiuoti, kaip dažnai lankomasi svetainėje, ir nustatyti duomenų srauto šaltinius — tik turėdami tokią informaciją galėsime patobulinti svetainės veikimą.

Lt, o nuo m. Investicijų projekto atrankos kriterijai Bendrieji kriterijai: Investicijų projektas: atitinka Vyriausybės ar Susisiekimo ministerijos programos priemones ir veiklos prioritetus atitinka Susisiekimo ministerijos nustatytus investavimo į eismo saugumo gerinimą prioritetus finansuojamas Europos Sąjungos ar kitos finansinės paramos lėšomis Specialieji kriterijai: Investicijų projektas: priskirtoms funkcijoms ir ūkinei veiklai vykdyti būtinam ilgalaikiam turtui sukurti finansuojamas institucijų lėšomis finansuojamas Kelių direkcijos direktoriaus įsakymu savivaldybėms skiriamomis lėšomis taikoma tik savivaldybėms Papildomi kriterijai: Investicijų projekto teisinis reglamentavimas Investicijų projekto tęstinumas Investicijų projekto vertė Iš viso: Investicijų projektui suteikiama atrankos kriterijų reikšmė balais Atrankos kriterijaus reikšmės pagrindimas.

valstybes pletros programa